Sistematika

Kako smo podelili paukove?

Usled nedostatka kontinuiranih fosilnih nalaza tj. fosilnih serija, sistematika paukova je uglavnom zasnovana na komparativnoj morfologiji. Pristup koji se koristi zasniva se na pretpostavci o postojanju pleziomorfnih (primitivnih) i apomorfnih (izvedenih) karakteristika. Na primer, ortognatni položaj helicera se smatra pleziomorfnim karakterom, dok se labidognatni položaj smatra apomorfnim. Ukoliko postoji homologni karakter kod dve različite grupe koji je promenjen na isti način (sinapomorfni karakter) može se uspostaviti veza izmedju dve sestrinske grupe, čime se odredjuje pravac evolutivnog puta.

Najvažnije takve sinapomorfne karakteristike na osnovu kojih se vrši klasifikacija paukova su, na primer, abdominalni ekstremiteti pretvoreni u paučinaste bradavice, zatim gubitak segmentacije abdomena, paučinaste žlezde smeštene u abdomenu, helicere sa otrovnim žlezdama, palpus mužjaka modifikovan za što sigurniji prenos spermatozoida i dugi.

Klasifikacioni sistem, koji je danas najvećim delom prihvaćen, zasnovan je na klasifikciji koju je predložio francuski arahnolog Ežen Simon (Eugène Simon). Medjutim, sistematika nije dovoljno ujednačena, revizije rodova i familija stalno se unapredjuju, a sinonimi otežavaju korišćenje literature. Ipak, bez obzira na brojne nedoumice, red Araneae se razvrstava na tri podreda: Liphistiomorphe, Mygalomorphe i Araneomorphe.

Kingdom: Animalia
  Subkingdom: Eumetazoa
Phylum: Arthropoda
  Subphylum: Chelicerata
Class: Arachnida
  Subclass: Micrura
    Infraclass: Megoperculata
Order: Araneae
  Suborder: Liphistiomorphe
  Suborder: Orthognatha
  Suborder: Labidognatha

Podredu Liphistiomorphe pripadaju vrste koje naseljavaju Daleki Istok. To su najprimitivniji paukovi sa još uvek segmentiranim abdomenom i paučinastim bradavicama koje veoma liče na noge za hodanje. Ovi paukovi žive u kućicama u zemlji. Fam Liphistiidae ima 5 rodova i 87 vrsta i nazivaju ih živim fosilima.

Podredu Mygalomorphe (Orthognatha) pripadaju familije koje se takodje smatraju primitivnim, ali nemaju segmentisan abdomen. Paučinaste bradavice su im dugačke, člankovite i liče na ekstremitete za hodanje, a helicere im se kreću paralelno uzdužnoj osi tela, jedna pored druge, poput dve sekire. Žive u rupama u zemlji i uglavnom naseljavaju tropske i subtropske regione. Polnu zrelost dostižu posle par godina, a ukupni životni vek može da im bude i 20 godina. Svega nekoliko familija iz ovog reda je prisutno u Evropi, a jedino predstavnici fam. Atypidae i Nemesiidae su do sada zableleženi u Srbiji.

Podredu Araneomorphe (Labidognatha) pripadaju tipični paukovi koje srećemo svaki dan. Ovo je najobimniji podred, životinje su evolutivno najnaprednije. Suprotno u odnosu na ortognatne paukove, ovaj podred nema segmentisan abdomen, helicere im se pokreću jedna prema drugoj ili se preklapaju, a reproduktivni organi su im veoma kompleksni. Imaju mogućnost pravljenja više tipova paučine, naseljavaju skoro sve ekosisteme i ekološke niše na zemlji i imaju sposobnost jedrenja na vetru. Razvili su veoma različite načine života i kompleksne tehnike lova. Životni vek im traje u proseku jednu godinu. U Evropi živi 51 familija ovog podreda, a najčešće srećemo predstavnike familija Agelenidae, Araneidae, Lycosidae, Linyphiidae, Thomisidae, Therididae i Salticidae. Najbrojije vrstama su familije Linyphiidae sa 4461 vrstom i fam. Salticidae sa ukupno 5615 vrsta.

Potraži na sajtu

Pojmovnik

 • Adult +

  Odrastao pauk, seksualno zrela jedinka   Read More
 • Ballooning +

  Jedrenje na vetru, način migracije tj. seobe paukova. To se obično dešava u odredjenom razvojnom periodu i pod odredjenim vremenskim Read More
 • Cefalotoraks +

  Glaveno-grudni region (PROZOMA) Read More
 • Egzoskelet +

  Spoljašnji čvrsti omotač koji služi kao potpora i mesto vezivanja mišića. Kutikula kod paukova ima ulogu egzoskeleta. Read More
 • Ekstremiteti +

  Udovi (npr. ruke, noge) Krajnji delovi tela Read More
 • Feromoni +

  Signalne supstance koje produkuju i sekretuju različite žlezde. Uglavnom su seksualnog karaktera i imaju važnu ulogu u pronalaženju partnera i Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Ko je na sajtu

We have 86 guests and no members online